Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1

Het gebruik van de tickets aangekocht bij Kinesia VZW houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.studentenclubkinesia.be. De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. Kinesia VZW behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Identiteitscontrole van de tickethouder door Kinesia VZW is mogelijk. Afgelastingen en/of wijzigingen geven geenszins aanleiding tot terugbetaling van het ticket.

Artikel 2

De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas beschikbaar gesteld na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

Artikel 3

De tickets worden per mail verstuurd en online ter beschikking gesteld naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure.

Artikel 4

Indien Kinesia VZW zijn evenement annuleert, worden de tickets terugbetaald indien de ticketgelden al betaald zijn.

Artikel 5

Kinesia VZW wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Kinesia VZW. Kinesia VZW is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Kinesia VZW dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

Artikel 6

Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Kinesia VZW en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Kinesia VZW kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Kinesia VZW heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van : www.studentenclubkinesia.be op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen De verhoudingen tussen de klant en Kinesia VZW worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, …) als bewijsmiddel.


Over Kinesia


Kinesia is opgericht in 1954-1955. Tot 2013 was het de studentenclub voor ergotherapie en kinesitherapie in Antwerpen. Sinds 2013-2014 is Kinesia de studentenclub voor studenten kinesitherapie aan de Universiteit Antwerpen.

Kinesia Antwerpen


Contact info


Kinesia V.Z.W.
Universiteitsplein 1
2610, Wilrijk

Tel: 0474 37 23 31 (Praeses)
Mail: [email protected]
Ondernemingsnummer: 0666.918.253